1. Klauzula informacyjna: 

Klikając w przycisk „Wyślij” wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Play Partner s.c. z siedzibą w Śremie  63-100, ul. Ignacego Paderewskiego 15, 

 jako administratora, danych osobowych zawartych w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę. Zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa (np. Twój wizerunek, zainteresowania). Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (m.in. Twoje imię, nazwisko, miejsce zamieszkania lub adres do korespondencji, doświadczenie zawodowe, wykształcenie) przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach. 

Masz prawo zażądać dostępu do treści danych, które Cię dotyczą – poprawić je, zaktualizować, sprostować, przenieść, usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie. Możesz też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Zawsze masz prawo do wycofania wyrażonej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych sprzed wycofania zgody. Jeśli masz wątpliwości, czy Twoje dane są prawidłowo przetwarzane przez Play Partner s.c., to możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

  

  1. Obowiązek informacyjny wobec kandydatów:

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

            Play Partner s.c.  

  • Paderewskiego 15  63-100 Śrem      reprezentowanym  przez Pana Piotra Biernackiego. 
  • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: iod@pomocplay.pl 
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego dla firmy Play Partner s.c. – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c , oraz Art. 9 ust.2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r w celu realizacji zadań ustawowych – ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz, z którymi zawarto umowy powierzenia danych. 
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 1 roku.   
  • Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  
  • Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.) jest obligatoryjne.